Пакет домаќинско осигурување

Пакет домаќинско осигурување

media.topic.imagealternatetextformat

Основен пакет 

Осигурени ризици: пожар, удар на гром, експлозија, луња, град, паѓање на воздушни летатал, манисфестација и демонстрација, излевање на вода од водоводни и канализациони инсталации и од уреди и цевки од топловодни инсталации, удар на сопствено моторно возило во осигурени предмети, провална кражба и разбојништво, трошоци за нужно сместување. 

Пример пресметка за стан од 65м2: 1573 МКД, годишна премија

 

Стандарден пакет

(со ризици од основниот пакет дополнително и следните ризици)

Осигурени ризици: Излевање на вода од водоводни цевки и канализациони инсталции, поплава, порој и високи води, снежна лавина, лизгање и одронување на земјата, кршење на стакло на прозорците и вратите на станбениот објект.

Пример пресметка за стан од 65м2: 2068 МКД, годишна премија

 

Премиум пакет

(со ризици од стандардниот пакет дополнително и следните ризици)

Осигурени ризици: Излевање на вода од аквариум, тежина на снег, атмосверски води, удар на непознато возило, удар од паѓање на дрво, вандализам, кршење на стакла за застаклени балкони, кршење на санитарии, трошоци за принудна селидба, трошоци за изработка на уништени документи, промена на брава и изработка на нови клучеви во случај на изгубени или заклучени клучеви. Ситни поправи во домот максимум два пати за времетрање на полисата и во максимален износ од МКД 6000.

Пример пресметка за стан од 65м2: 3956 МКД, годишна премија 

Пратете ги вашите податоци на imot@crosig.mk и полисата ќе ви биде доставена, каде и да сте!